Văn bản quy định - Văn bản nhà trường

Quy chế văn hóa công sở Trường Cao đẳng TDTT Thanh Hóa 05.10.2010
Slide1 Quy chế Văn hóa công sở Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa (Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/QĐ- TCĐTDTT- TCHC ngày 01 tháng 01 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng TDTT Thanh Hóa)
Báo cáo xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011-2015 16.07.2010
Báo cáo xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011-2015
Cam kết đổi mới quản lý giáo dục Đại học năm 2010-2012 16.07.2010
Đổi mới quản lý giáo dục Đại học năm 2010-2012
Báo cáo tài chính năm 2010 13.05.2010
Báo cáo tài chính năm 2010
Chương trình hành động 10.05.2010
Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044