Chương trình đào tạo-Liên kết đào tạo

Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phối hợp mở lớp BD CMNV TDTT các cấp cơ sở giai đoạn 2011-2015 03.10.2015
BDCM NV TDTT Hội nghị tổng kểt 5 năm phối hợp mở lớp BDCMNV TDTT giai đoạn 2011-2015

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044